ویژه
یخچال فریزر دوقلو دوو مدل تویین Twin 2000

یخچال فریزر دوقلو دوو مدل تویین Twin 2000

Twin Door Refrigerator Twin Model 2000

0
14370 ناموجود
 • کد کالا14839

 • کد شناسه کالا: D4LF: 2900176501500 / D4LR: 2900176501494
 • راهنمای خرید
  خریداران محترم فروشگاه اینترنتی آرینا کالا، لطفا قبل از اقدام به خرید یخچال و فریزر به نکات زیر توجه فرمایید.
  1. اندازه و محل قرار گیری یخچال فریزر: در بسیاری از موارد پیش آمده است که خریدار بدون اطلاع از اندازه محلی که قرار است یخچال در آن قرار بگیرد اقدام به خرید می کند. لطفا قبل از خرید حتما محل قرارگیری یخچال را اندازه گیری نمایید.
  2. اختلاف سلیقه : هنگام خرید یخچال فریزر، بالا بودن فریزر و یا پایین بودن آن فرقی از لحاط کیفیتی محصول ندارد و فقط سلیقه شما در انتخاب فریزر بستگی دارد لذا کیفیت یخچال اهمیتی به مراتب بیشتر دارد.
  3. خرید مطمئن: در هنگام خرید یخچال سعی کنید از برندهای معروف بازار که ضمانت نامه مشخص، معروف و خدمات پس از فروش مشخصی دارند، انتخاب نمایید.
  4. حجم یخچال : واحد حجم یخچال در تمامی انواع آن اعم از ساید،کمبی،دوقلو و ...  به لیتر می باشد. بسیاری پیش آمده هنگام خرید یخچال در بازارخیلی ها به فوت اشاره می کنند که واحد درست آن لیتر می باشد و با عبارت هایی که با عنوان 20،28،30،34 فوت اعلام می شوند دچار اشتباه خرید نشوید.
  5. برچسب انرژی : هنگام خرید یخچال فریزر حتما به برچسب انرژی (گرید انرژی) آن دقت نمایید. وسایل برقی کم مصرف برچسب انرژی های A+ , A ,B دارند.
  6. بدون برفک (نفراست) : در هنگام خرید یخچال های کمبی و دوقلو حتما به عبارت نفراست به معنی بدون برفک دقت نمایید. همانطور که می دانید یخچال فریزرهای بدون برفک طول عمر بیشتری دارند.
 • بعد از خرید این کالا 0 گنج کارت دریافت می کنید
 
11 تومان
0
0 گنج کارت
 
 
یخچال فریزر دوقلو دوو مدل 2000تویین یکی از منحصرترین و باکفیت ترین یخچال فریزر دوقلو حال حاضر در ایران است .یخچال فریزر دوقلو دوو دارای یخساز اتوماتیک داخلی و ابریز متصل به اب شهر همراه بافیلتر تصفیه اب میباشد .همچنین مجهز به سـامانه کنترل سـرمایش یکسـان و بهینـه در تمــام فضــای یخچــال و فریــزر مــیباشد ، در نتیجــه مــواد غذایــی داخــل یخچــال تازگــی و طــراوت اولیــه خــود را حفــظ مــی کنــد.دارای سیستم هوشمند چشم الکترونیکی که با توجه به نور محیط عملکرد یخچال فریزر را کنترل کرده وباعث کاهش صدا هنگام شب و مدیریت مصرف انرژی میشود درضمن یخچال فریزر دوقلو دوو دارای گرید انرژی A+ است .یکی دیگر از ویژگی های این محصول مجهز بودن به سیستم سرمایش 3Dاین سیستم موجب سرمایش یکسان وبهینه طراوت وتازگی محصولات داخل یخچال را حفظ می کند.یکی از مزایا یخچال فریزر دو قلو دوو قیمت مناسب با محصولات مشا به خارجی و داخلی که مصرف کنند را برای خرید ترقیب میکند .
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی A+
نوع یخچال یخچال فریزر دوقلو
گنجایش و ابعاد
ارتفاع 1800mm
عمق با درب 660mm
عرض 600mm
مشخصات یخچال
بدون برفک بله
تعداد طبقات 5طبقه یخچال
8کشو فریزر
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب دارد
آبسردکن و یخساز بیرونی دارد
لزوم اتصال به شیر آب دارد

ویژگی ها

Luxury Design
طراحی باشکوه و چشمنواز
Smart Management
مدیریت هوشمند
Fresh Max
نهایت تازگی
حفظ و مدیریت تازگی مواد غذایی
با سامانه گردش هوای چند گانه
3D COOLING
ایـن سـامانه موجـب سـرمایش یکسـان و بهینـه در تمــام فضــای یخچــال و فریــزر مــی شــود، در نتیجــه مــواد غذایــی داخــل یخچــال تازگــی و
طــراوت اولیــه خــود را حفــظ مــی کنــد.
لذتنوشیدننوشیدنیهایخنک
ENJOY A COOL DRINK
با سامانه یخساز اتوماتیک همراه با فیلتر تصویه واقعی Automatic Ice Maker with Filtration
انتقالیخسازبهداخلدر وافزایش10%فضایداخلفریزر
عــاوه بــر ایــن اســتفاده از دو مخــزن ذخیــره یــخ بــا افزایــش 50درصـدی ظرفیـت ذخیـره سـازی، هـر زمـان از شـبانه روز خیالتـان را از بابــت ذخیــره یــخ آســوده خواهدکــرد.
آبسردکن متصل به آب شهر همراه با فیلتر تصفیه واقعی
Automatic Water Dispenser with Filtration
آبســردکن متصــل بــه آب شــهر همــراه بــا فیلتــر قدرتمنــد، نوشــیدن آب خنــک وگــوارا را در هــر زمــان بــرای شــما مهیــا ســاخته اســت.
Fresh Max
نهایت تازگی
طراحی بدون قاب          
Frameless Design
چشم الکتر ونیک هوشمند
به تازگی ر وز اول
Fresh as It Is.
طراحی بدون قاب با ایجاد سطوح کاملا مسطح ، نمای بیرونی زیباوهمیشه تمیز رابه شماارائه کرده است.              
LED های زیبا Luxury LED  مپهــای LED دارای روشــنایی بیشــتر، مصــرف انــرژی کمتــر و طـول عمـر بیشـتر نسـبت بـه  مپهـای معمولـی اسـت. ایـن  مپهـابـه دلیـل تولیـدحـرارتکمتـرباعـث حفـظ بیشـترتازگـی مـواد غذایـی مـی شـود.
SMART SENSOR
مجهز به سنسورهای حساس به نور
چشـم الکترونیکـی تعبیـه شـده در ایـن محصـول بـا توجـه بـه نـور محیـط عملکـرد یخچـال و فریـز  را کنتــرل کــرده و موجــب کاهــش صــدا هنــگام شــب و همچنیــن کاهــش قابــل توجــه مصــرف انـرژی مـی شـود.
سامانهکنترلسرمایشالکترونیک
DIGITAL COOLING
ایــن ســامانه مجهــز بــه سنســورهای کنتــرل دمایــی اســت کــه دمــا را داخــل و بیــرون یخچــال تشــخیص داده و بـه سـامانه کنتـرل دیجیتـال منتقـل میکنـد. ایـن سـامانه دادههـا را تحلیـل کـرده و بـه کمپرسـور منتقل میکند. کمپرسـور با عملکرد بهینه سـرمایش
مـورد نیـاز را تأمیـن میکنـد. بـا اسـتفاده از سـامانه هوشـمند الکترونیـک کنتـرل دمـا، میـوه و سـبزیجات و مـواد پروتئینـی بـرای مـدت طو نیتــری تــازه، ســالم و پرطــراوت میمانــد. 25%-

راهنمای یخچال فریزر

خریداران محترم فروشگاه اینترنتی آرینا کالا، لطفا قبل از اقدام به خرید یخچال و فریزر به نکات زیر توجه فرمایید.

    اندازه و محل قرار گیری یخچال فریزر: در بسیاری از موارد پیش آمده است که خریدار بدون اطلاع از اندازه محلی که قرار است یخچال در آن قرار بگیرد اقدام به خرید می کند. لطفا قبل از خرید حتما محل قرارگیری یخچال را اندازه گیری نمایید.فضایی که شما در اختیار دارید، ظرفیت داخلی که شما می توانید داشته باشید را تحمیل می کند. بهترین انتخاب در اندازه یخچال فریزر ، آن است كه بتوانید از تمام حجم آن استفاده كنید در غیر این صورت انرژی گرانقیمت را به هدر داده اید.
    اختلاف سلیقه : هنگام خرید یخچال فریزر، بالا بودن فریزر و یا پایین بودن آن فرقی از لحاط کیفیتی محصول ندارد و فقط سلیقه شما در انتخاب فریزر بستگی دارد لذا کیفیت یخچال اهمیتی به مراتب بیشتر دارد..سپس، ظاهر و ترکیب دلخواهتان را انتخاب کنید - ساید بای ساید، فریزر بالا، فریز پایین، توکار و فراموش نکنید که مطمئن شوید با باز شدن درب یخچال به کابینت یا در برخورد نکند.
    اگر نوع فریزر پایین را انتخاب کردید تصمیم بگیرید که نوع باز شدن درب آن به چه صورتی باشد: با درب هایی که باز شدنشان مثل در باشد و با بیرون کشیدن باز شود یا از نوع دراور یا کشویی باشد.
    در نهایت، تصمیم گیری در مورد رنگ یخچال و فریزر است که مکمل رنگ آشپزخانه شما باشد.
    خرید مطمئن: در هنگام خرید یخچال سعی کنید از برندهای معروف بازار که ضمانت نامه مشخص، معروف و خدمات پس از فروش مشخصی دارند، انتخاب نمایید.
    حجم یخچال : واحد اندازگیری حجم محصولات برودتی لیتر می باشد در تمامی انواع آن اعم از ساید،کمبی،دوقلو و ...  به لیتر می باشد. بسیاری پیش آمده هنگام خرید یخچال وفریزردر بازارخیلی ها به فوت اشاره می کنند که واحد درست آن لیتر می باشد و با عبارت هایی که با عنوان 20،28،30،34 فوت اعلام می شوند مدل های تجاری در بازار می باشد توجه نفرمائید ودچار اشتباه خرید نشوید.
    امکانات: معمولا، یخچالهای لوکس - و با قیمت های بالا -  دارای بیشترین امکانات هستند. شما باید تصمیم بگیرید که امکانات برایتان مهم هست یا شیوه زندگی افراد خانواده تان، و همچنین باید تصمیم بگیرید که اگر این امکانات را در یخچال جدید خود داشته باشید هزینه اضافی  صرف نکرده باشید. برخی از این امکانات شامل یخساز اتوماتیک، یخ ریز / آب ریز روی درب، طبقات شیشه ای با قابلیت ضد نشت مواد ریخته شده و  قفسه بزرگ برای جای گیری گالن روی درب، هستند. به محض اینکه شما تصمیم می گیرید که چه نوعی از یخچال را انتخاب کنید (ساید بای ساید، فریزر بالا، فریز پایین، عمق دار) می توانید امکانات موجود را انتخاب کنید.
    شما می توانید این امکانات را انتخاب کنید:
    آبریز روی درب، سبد مخصوص بطری، محفظه تخم مرغ، یخساز اتوماتیک، طبقات قابل تنظیم، فضای مناسب و فریزر با توانایی یخسازی بالا، به جز مدل های اقتصادی، از مهمترین امکانات پیشنهادی داشتن قفسه های فریزر با سبدهای متحرک، محفظه کنترل رطوبت، قفساتی که برای قرار دادن موادی که دارای ارتفاع بلند هستند ، منطبق شوند.
    نفراست (No frost): در بیشتر یخچال فریزرهای جدید سیستم  بدون برفک نفراست (No frost) وجود دارد، به طوری كه خود یخچال فریزر بدون دخالت شما، در زمان لازم برفك ها را آب می كند و بدین ترتیب مصرف انرژی كاهش می یابد و از همه مهم تر «نوفراست» بودن آنها (بدون برفک) میباشد. این یخچال فریزرها عمری طولانی (بالای 40سال) دارند اگر تمیز نگهداشته شوند.
    مصرف انرژی: قیمت برق در کشورهای مختلف متفاوت است، با این حال شما مدلی را که مصرف انرژی کمتری داشته باشد را ترجیح می دهید، مدلی را که باعث نشود هر ساله مقدار زیادی هزینه برای کارکردش بپردازید. بنابراین توجه به برچسب انرژی یخچال و فریزر در هنگام خرید ضروری است.
    به طور کلی هرچه یخچال و فریزر بزرگتر باشد هزینه انرژی مصرفی آن هم بیشتر خواهد بود

معرفی شرکت دوو

فرم و شکل نماد دوو تداعی‌کننده‌ محصولاتی با کیفیت است که در عین استفاده از آخرین فن‌آوری‌های روز دنیا با رنگ قرمز، خود دوستی با محیط زیست را تداعی می‌کند. استفاده از رنگ قرمز در فرهنگ باستان، نماد قدرت بوده‌ است؛ به طوری که پیشینیان رنگ قرمز را به عنوان مهمترین رنگ در طبیعت می‌دانستند که زاییده‌ طبیعت و مظهر حیات بوده است. بنابراین رنگ قرمز نمایانگر التزام شرکت در خلاقیت و نوآوری و فرم حروف بیانگر تاکید و توجه شرکت در آینده است. محصولات دوو الکترونیک دوستدار خانواده بوده و از نظر رنگ و طرح توانسته است در بین ایرانیان جایگاه در خور توجهی را داشته باشد. دوو الکترونیک سعی دارد این اعتماد را با کیفیت و تکنولوژی پاسخ دهد. همچنین با ارائه خدمات پس از فروش برتر توانسته است به عنوان برترین برند منتخب، در خدمت مشتریان محصولات خود باشد. این یک شعار نیست؛ این یک تجربه است؛ تجربه‌ای حاصل از سال‌ها تلاش بی‌وقفه در زمینه‌ تولید لوازم خانگی که در تولید آن، کیفیت و خدمات متمایز در تمامی موارد دیگر برتری جسته و گوی سبقت را از سایر برندها ربوده است. محصولات ما تحت لیسانس دوو الکترونیک کره جنوبی .

دوو الکترونیکس (به کره‌ای: 대우일렉트로닉스؛ به انگلیسی: Daewoo Electronics) یک شرکت کره‌ای سازنده لوازم الکترونیکی است. این شرکت در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد. این شرکت با در اختیار داشتن ۶۴ کارخانه و مراکز تحقیق و توسعه و فروش در بیش از ۴۰ کشور جهان به موفقیتی چشمگیر دست یافت. دوو پس از دو شرکت سامسونگ الکترونیکس و ال‌جی الکترونیکس بزرگترین تولیدکننده لوازم برقی در کره جنوبی به شمار می‌رود.[نیازمند منبع]

نام شرکت دوو از دو بخش (Dae) به معنی عالی و (woo) که از نام بنیانگذار این شرکت گرفته شده است، ساخته شده.
تا پیش از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، شرکت دوو، پس از هیوندای، دومین شرکت بزرگ در کشور کره جنوبی محسوب می ‌شد و شرکت‌های سامسونگ و LG در رتبه‌های سوم و چهارم قرار داشتند.
شرکت دوو دارای بیش از ۲۰ شرکت تابعه و زیرمجموعه بود، که بعضی از آنها امروزه به عنوان شرکت‌های مستقل، در زمینه‌های مختلف صنعتی، فعالیت می کنند.

این شرکت پس از بحران مالی سال ۱۹۹۹ آسیا ورشکست شد و مالکیت آن در اختیار گروهی از طلبکاران قرار گرفت. در آبان ماه سال ۱۳۸۹، اعلام شد که گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب ایران این شرکت را به قیمت ۵۱۸ میلیون دلار خریداری خواهد کرد. رقیب اصلی این شرکت ایرانی در مزایده، شرکت الکترولوکس سوئد بود که با حمایت و مشارکت یک بانک آمریکایی از شانس‌های اصلی خرید دوو به شمار می آمد.[۱] [۲]
]
نهایتاً این شرکت، در ژانویه سال ۲۰۱۳ میلادی و در مقابل دریافت ۲۷۰ میلیون دلار، به " گروه دانگبو (Dongbu Group) " که یک شرکت بزرگ گنلومرای مستقر در کره جنوبی است، فروخته شد و نام آن، به " دانگبو دوو الکترونیکس (Dongbu Daewoo Electronics) " تغییر یافت .
امتیازات کاربران
تعداد کاربران رای داده:  0
طراحی 0
ارزش خرید 0
مصرف انرژی 0
کیفیت ساخت 0
امکانات و قابلیت ها 0
نظر کاربران
نام و نام خانوادگی:
آدرس email:
متن:
کد زیر را درون کادر متن زیر وارد کنید